Prawo cywilne

Regulacje dotyczą stosunków cywilnoprawnych między osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi zdolność prawną. Kancelaria adwokacka świadczy szeroki zakres usług mających związek z prawem cywilnym, w tym windykację należności i uzyskiwanie odszkodowań.

Wśród działań podejmowanych przez prawników wymienić można:

  • sporządzanie pism procesowych, na przykład wniosków czy pozwów,
  • opiniowanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentów,
  • prowadzenie działań prawnych mających na celu windykację należności czy uzyskanie odszkodowania,
  • reprezentacja Klienta w toku postępowania egzekucyjnego, negocjacji, postępowania pojednawczego oraz reprezentacja przed sądami i innymi instytucjami,
  • udzielanie wszelkich porad, mając na względzie całościową ochronę interesów prawnych Klienta.

Prawo cywilne ma zastosowanie między innymi w sprawach dotyczących służebności i zasiedzenia nieruchomości, naruszenia dóbr osobistych, naprawienia szkód z tytułu niewykonania zobowiązania czy zwrotu przedmiotu darowizny.

Windykacja należności i wypłata odszkodowania

Kancelaria świadczy pomoc dla Klientów, którzy zmagają się z problemami w uzyskaniu należnych im pieniędzy. Kwestie te również regulowane są przez prawo cywilne. Windykacja należności obejmuje działania prawne, mające na celu wyegzekwowanie spłaty długu. Może być to sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji czy wniesienie sprawy na drogę sądową poprzez przygotowanie stosownych pozwów. Kancelaria prowadzi także sprawy o odszkodowanie z tytułu między innymi szkód komunikacyjnych czy powstałych w związku z naruszeniem dóbr osobistych.